Шрифт катталиги:
Сайтни ранги:

Сабзавот ва полиз экинлари уруғларини етиштириш, қабул қилиш, сақлаш, қайта ишлаш ва тайёрлаш ҳамда уруғчилик хўжаликларни ривожлантириш бўлимининг вазифалари

- Сабзавот ва полизэкинларитурларинижойлаштириш ва белгиланганмиқдордагисифатлиуруғликларниўзвақтидатайёрлашбўйичаалоқадорташкилотларибиланбиргаликдаишларниамалгаошириш.

-Сабзавот ва полизуруғлариниишлабчиқаришхажмларинибелгилашда, уларнингзахирасинияратишниҳисобгаолганҳолдабелгилаш, уруғликтайёрлаш, унгаишловбериш ва тайёрлашбўйичабуюртманиижрочиларгаетказиш.

-Сабзавот ва полизэкинлариуруғлариниишлабчиқариш, тайёрлаш, тозалаш, ажратиш, калибрлаш, сертификатциялаш, қоплаш, сақлаш ва сотишниташкилэтиш, шунингдекуруғликматериалнавинингсофлиги ва кондициягаетказишнитаъминланганлигиустиданназоратниамалгаошириш.

-Уруғчиликниривожлантиришҳудудийбошқармаларинисабзавот ва полизэкинлариуруғликмайдонлари, ишлабчиқарилганхажмларибўйичаҳисоботларинитаҳлилқилиш ва Марказраҳбариятигаахборотбериш.

-Республикамиздасабзавот ва полизуруғликларинипарваришқилинаётганмайдонлардавегетациядавридаамалгаоширилаётганагротехниктадбирларниўзвақтидасифатлиамалгаоширилишиустиданмониторингюритиш.

-Етиштирилгануруғҳосилинисифатли ва ўзвақтидақабулқилишмақсадидатайёрловмасканларинингДавлат стандарти талаблариасосидақабулқилишгатайёргарлигининазоратқилиш.

- Фермер хўжаликларидаетиштирилгануруғликлархужжатларнимавжудлигини (апробациядалолатномалари ва бошқахужжатлар) мониторингқилади.

        - Республикада жойлашган элита хўжаликларида оналик экинларини экиш мавсумида илмий тадқиқот институтилари томонидан етиштирилган элита ва I репродукция уруғларидан фойдаланишни назорат қилиш.

        - Ҳар бир вилоят худудида қишлоқ хўжалиги экинлари уруғлари билан савдо қиладиган уруғчилик дўконларини очилиши бўйича кўрсатмалар бериш.